Rachunki

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek budżetowych i samorządowych.

Rachunek bieżący umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych
  • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością, w tym rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi – za pomocą systemu SWIFT (System Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej)
  • lokowanie środków na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
  • korzystanie z kredytów w ramach rachunku bieżącego
  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych dzięki karcie Visa Business Debetowa

Rachunek bieżący skierowany jest do:

  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami

Rachunek bieżący prowadzony jest w walucie PLN