Kredyty

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM


Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej.

Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:
1)    posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytowej do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w zadłużeniu Klienta;
2)    posiada zdolność kredytową i zostanie pozytywnie oceniony przez Bank na podstawie złożonego wniosku o kredyt wraz z załącznikami;
3)    rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych (maksymalne opóźnienia nie przekraczają 30 dni).
5.    Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie.
6.    Bank nie realizuje dyspozycji, w wyniku której zostałby przekroczony limit w rachunku bieżącym.
7.    Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.
8.    Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.
9.    Ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu.
10.    Poza przypadkami wymienionymi w Regulaminie, kredyt w rachunku bieżącym może być wypowiedziany przez Bank również w przypadku, gdy brak jest obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne sześć miesięcy.


KREDYT PŁATNICZY
 
 
Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z:
1)    doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.;

Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty. Kredyt płatniczy jest udzielany do wysokości miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu. Kredyt płatniczy jest udzielany na okres do 30 dni. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu, czek potwierdzony) w ciężar rachunku kredytowego. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.


KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP RECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ (NAWOZÓWKA)
oraz
KREDYTY OBROTOWE POZOSTAŁE


Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, na podstawie dyspozycji Klienta.

Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej. W uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa.