Rachunki

Firmy i instytucje

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek budżetowych i samorządowych.

Rachunek bieżący umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością, w tym rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
 • lokowanie środków na lokatach terminowych
 • korzystanie z kredytów w ramach rachunku bieżącego
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych np. przy pomocy karty płatniczej wydawanej do rachunku.

Rachunek bieżący skierowany jest do:

 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami

Rachunek bieżący prowadzony jest w walucie PLN

W ramach zawartej Umowy o prowadzenie rachunku bieżącego Bank prowadzi :

Rachunek pomocniczy:

 • rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących
 • rachunek otwierany jest na wniosek klienta, celem wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele np. fundusz socjalny, fundusz remontowy itp. a tym samym służy do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych

Lokaty

Firmy i instytucje

Oprocentowanie zmienne dla wszystkich wkładów w zależności od wysokości jednostkowego wkładu.

Okres wkładu:

 • 1 - miesięczna
 • 2 - miesięczna
 • 3 - miesięczna
 • 6 - miesięczna
 • 9 - miesięczna
 • 12- miesięczna
 • 24-miesięczna
 • 36-miesięczna
 • 60-miesięczna

Kredyty

Firmy i instytucje

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

Produkt przeznaczony dla Klientów zewnętrznych i wewnętrznych którzy, nie korzystają w Banku z innej formy kredytowania w rachunku bieżącym.

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym, przeznaczonym na finansowanie potrzeb, o których mowa w ust. 1 udzielonego przez inny bank.

Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę innego/ych kredytu/ów w Banku – z wyłączeniem spłat dokonywanych w ramach kredytów, dla których rachunek bieżący jest wskazany do cyklicznej spłaty zobowiązań wobec Banku.

Uproszczony kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym.

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;
 • zewnętrznych i wewnętrznych.

Finansowanie inwestycji związanych z:

 • zakupem środków transportu;
 • zakupem maszyn i urządzeń;
 • zakup innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej;
 • zakupem nieruchomości;
 • zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakupem komputerów i sprzętu biurowego;
 • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele;
 • wykupem środków trwałych z leasingu.

 

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym.

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych: (zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupu ziemi, zakupu lub budowy nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego;
 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 • zakupu udziałów lub akcji;
 • innych nakładów (m.in.: poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji, ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją, spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.)

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • zewnętrznych i wewnętrznych;
 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w formie karty podatkowej;
 1. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą  w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.
 2. Kredyt nie może być przeznaczony na
 • finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 PLN.