BANK SPÓŁDZIELCZY WE MSTOWIE

CENTRALA 

 • ul. Gminna 14/2
 • 42-244 Mstów

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek   7.15 – 14.30
 • Wtorek   7.45 – 15.15
 • Środa   7.15 – 14.30
 • Czwartek   7.15 – 14.30
 • Piątek   7.45 – 15.15
 • Sobota   nieczynne
 • Niedziela   nieczynne

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

 • Plac Mickiewicza 26
 • 42-244 Mstów

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek   8:30 – 16.00
 • Wtorek   8:30 – 16.00
 • Środa   nieczynne
 • Czwartek   8:30 – 16.00
 • Piątek   8:30 – 16.00
 • Sobota   7.30 – 13:30
 • Niedziela   nieczynne

Organami Banku Spółdzielczego są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

Zarząd

 • ANDRZEJ NOCUŃ – Prezes Zarządu Banku
 • AGATA SIWEK – Wiceprezes Zarządu Banku
 • TOMASZ SOJDA – Członek Zarządu Banku

Rada Nadzorcza Banku

Kadencja 2018-2022

 • TADEUSZ RUBIK – Przewodniczący
 • WŁADYSŁAW RYGAŁŁO  – Z-ca Przewodniczącego
 • WIESŁAWA BŁACHOWICZ – Sekretarz
 • IRENA ZYZIK – Członek
 • WŁADYSŁAW GĄSIOROWSKI – Członek

Początek wiadomości o istnieniu Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Mstowie na podstawie której działa Bank Spółdzielczy we Mstowie sięga lat 1872- pierwsze dokumenty  /21.03.1872/ o  zezwolenie na rozpoczęcie działalności, a zgoda  na otwarcie kasy  z własnych środków otrzymana dopiero 17.02.1876r.

|Oryginalne dokumenty w tej sprawie znajdują się  w Archiwum Państwowym w Łodzi i są pisane w języku rosyjskim. Kserokopie tych dokumentów pozyskano dzięki Komisji Historycznej przy BGŻ Oddz. w  Częstochowie z dniu 06.12.1988r.

Kapitał założycielski  Kasy  Oszczędnościowo-Pożyczkowej wynosił  981 rubli i 93,5 kopiejki. Powołana do życia Kasa nosiła nazwę  „Wancerzowska Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa”

Z posiadanych dokumentów wynika, że rozpoczęcie działalności nastąpiło dopiero w 1876r. gdyż z tego okresu datują się pierwsze wyniki finansowe, a rozliczenie ich nastąpiło dopiero w 1882r. Kasa miała siedzibę w Urzędzie Gminy w Wancerzowie i miała obsługiwać mieszkańców całej osady Mstów.

W okresie od 1883r do 1925 r. brak jest akt w archiwum Banku. Z dokumentacji z 1925r. wynika że kasa była czynna 1 dzień w tygodniu, zajmowała się wyłącznie działalnością kredytową, nosiła już nazwę  „Kasa Spółdzielcza  im.Stefczyka” we Mstowie-spółdzielnia z nie ograniczoną odpowiedzialnością. Była zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie, a  zrzeszona w Centralnej Kasie Spółdzielni Rolniczych w Warszawie, a na działalność kredytową zaciągała pożyczki w Banku Rolnym i Banku Spółek Zarobkowych.
Działalność Kasy osłabiła się w czasie działań  II  wojny światowej, nieregularnie odbywały się posiedzenia organów samorządowych  jak i Walne Zgromadzenia. Sytuacja finansowa była słaba. Lata 1939-1944 nie wykazują żadnego wyniku. W dniu 31.03.1944r władze wojskowe zmuszają Kasę do opuszczenia lokalu i zamknięcia działalności. Wówczas działalność Kasy zostaje przeniesiona do domu  P. Józefa  Reterskiego i Kasa dalej działa.

Okres 1944-1945 Kasa Stefczyka zamyka suma bilansowa w kwocie zł. 19.872,- i sprawozdanie to zatwierdza Rada Nadzorcza i włąsnie te lata zapoczątkowały ważny okres w historii spółdzielczości. Zmiany  ustrojowe które zaszły w Polsce po 1944r. spowodowały reorientacje  form, metod i celów działania spółdzielczości bankowej. Włączając się w zachodzące  przemiany, spółdzielczość  stawała się ważnym ogniwem systemu bankowego, wyspecjalizowanego w obsłudze finansowej rolnictwa.

Działalność Kasa ponawia dopiero od 25.01.1946r.  jednak nie posiada lokalu. Posiedzenia Zarządu i Rady odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach. Wypłaty pożyczek dokonywane są przez dwa dni w tygodniu; poniedziałki i środy w sklepie P. Stanisława Porębińskiego, znajdującym się w Mstowie – Rynek nr  9, a  od 16.01.1950 r. Zarząd Kasy Stefczyka  wynajmuje u  niego 1 mieszkanie dla prowadzenia działalności. Działalność naszej Kasy  znacznie się ożywia  i Kasa osiąga przez kolejne lata   zyski w roku 1946 zysk 19.872 w 1949 zysk 5.982. Podniesiono wysokość jednego udziału z kwoty 20,- do 50,-

W 1947r Zarząd oblicza dług przedwojenny dokonuje jego przeszacowania do 50 krotności a pożyczki zaciągnięte w okresie wojny przeszacowuje  5 – 2 krotnie  w zależności od roku w którym były pobrane i wzywa wszystkich pożyczkobiorców do spłaty w terminie do 15.03.1948r. Spłacalność pożyczek jest słaba. Kasa  prowadzi  dalej działalność pożyczkową z uzyskanych kredytów w Banku Rolnym, udziela  pożyczek na siewy, orkę, nawozy, kontraktacje,  a od  19.11.1951r. rozszerza swoją działalność obejmując  obsługą kasową Gminą Spółdzielnie we Mstowie.

Zarząd czyni starania w organach administracji o przydzielenie odpowiedniego lokalu na działalność  Kasy Stefczyka. Nadzór nad działalnością Kasy sprawuje  Bank Rolny, który udziela kredytu na wypłaty pożyczek, ustala wynagrodzenia dla pracowników Kasy. Po długich staraniach (1953) Kasa  Stefczyka dostaje przydział na lokal  od Bronisławy Wójcikiewiczowej w Mstowie. Działalność naszej Kasy była jednak słaba  wobec kredytowania rolnictwa przez kilka instytucji i minimalnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyłącznie z zaciągniętych kredytów, jak również posiadania dużych zaległości w spłatach pożyczek przez klientów. Reforma bankowa z 1949r zlikwidowała centralne organy  spółdzielcze jak Bank Gospodarstwa Spółdzielczego, a centralą organizacyjną,  rewizyjną i finansową stał się Bank Rolny i od tej pory datuje się II okres powojenny rozwoju spółdzielczości. W wyniku tej reformy wyodrębniono z byłych Kas Spółdzielczych  „Gminne Kasy  Spółdzielcze”.

W dniu 25.06.1950r Kasa Spółdzielcza w Mstowie  przyjmuje nowy statut i nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami.   Gromadzi 25% członków rolników i osiąga zysk w kwocie  12.901,12.

Spółdzielczość pozbawiona zostaje możliwości  gromadzenia oszczędności na własny rachunek, działalność tę może prowadzić na rzecz PKO,  a działalność kredytowa obejmuje wyłącznie bezrolnych, małorolnych i średniorolnych członków spółdzielni w zakresie kredytów obrotowych.
W skład Zarządu Kasy wchodzą; Franciszek Rembielak, Ludwik Frejlich, Roman Bigosiński. Zarząd bardzo często  jest zmieniany i do roku 1954r. z wskazanego składu  Zarządu  zostaje tylko Rembielak Franciszek.

Członkami Spółdzielni są; osoby fizyczne, rolnicy, Kółka Rolnicze, Spółdzielnia Stowarzyszenie Spożywców w Mstowie, Ochotnicza Straż Pożarna  w Mstowie .
Kasa następnie ma siedzibę w Mstowie przy Pl. A. Mickiewicza nr 11 w budynku P. Młodkowskiego i mieści się w tym budynku do 10.1985r

Od sierpnia 1953r centralą organizacyjną o charakterze  rewizyjnym i finansowym  dla GKS zostaje Narodowy Bank Polski. W tej strukturze GKS  przestały być jednostkami samodzielnymi i samorządnymi. Mimo tych  niekorzystnych zjawisk w omawianym okresie  zapoczątkowane zostały nowe rozwiązania, które pozwoliły na rozwój  GKS  do nich należy;
– włączenie GKS w strukturę organizacyjną aparatu bankowego,
– rozpoczęcie koncentracji obsługi kredytowej indywidualnego rolnictwa w GKS, w zakresie kredytów
obrotowych, natomiast inwestycyjne udzielane były przez Bank Rolny,
– wprowadzenie zasady, że z kredytów mogą korzystać  wszystkie osoby nie tylko członkowie, ale na
podstawie innych przepisów,
Kolejne lata znów są niekorzystne z uwagi na sytuację kadrową, przynoszą straty. Są częste zmiany na stanowisku kierownika  Gminnej Kasy, który wchodzi w skład Zarządu i tak: w okresie od 1952 do
1959r. Kasą kieruje aż pięciu kierowników, najkrótszy  staż  to 2 m-ce, a najdłuższy staż to 2 lata. W okresie tym Kasa często jest bez kierownika, gdyż powołanie nowego nie następowało z dniem odejścia poprzednika.  Również są częste zmiany społecznych członków  Zarządu.
Rada Nadzorcza składa się z 7 – 9osób i co dwa lata następuje zmiana 1/3 składu Rady.

Trzeci kolejny okres spółdzielczości bankowej  datuje się od 1956r, wprowadzono nowy statut dla GKS przywrócono  charakter spółdzielczy i samorządny . Statut ten wprowadził  powszechnie stosowaną nazwę Kasa Spółdzielcza,  oraz wprowadzono  możliwość udzielania członkom pożyczek ze środków własnych kasy. Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.10.1956r. przywrócono prawo do działalności oszczędnościowej we własnym zakresie i na własny rachunek, a w wyniku postanowień ustawy z dn. 29.05.1957r., Kasom Spółdzielczym nadano nazwę  Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowej, oraz powołano Związek  Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Centrą finansową pozostał nadal  bank państwowy, który udzielał  kredytu refinansowego SOP. Zarządzeniem tym również ustalono,  że rolnikom indywidualnym kredytów długoterminowych na budownictwo udzielać będzie Bank Rolny, zaś SOP zaczęły udzielać  poza pożyczkami obrotowymi  na produkcje rolną,  kredytów inwestycyjnych na cele nie związane z budownictwem i średnioterminowych na zakup inwentarza. Przez cały omawiany okres Kasa ma bardzo duże kłopoty ze spłatą pożyczek – rolnicy  posiadają bardzo duże zaległości. Zarząd osobiście dokonuje kontroli sytuacji finansowej rolników i w uzasadnionych przypadkach dokonuje nawet umorzenia pobranych pożyczek.

Zmiany kadrowe na stanowisku kierowniczym –P. Irena Pyzik (Kostecka) od 1959r. ( a od 1.04.1961r. do 31.12.1975r. główna księgowa SOP ) i nadzór  Związku Spółdzielni Oszczędnościowych w Katowicach przynosi poprawę sytuacji finansowej.
Wszystkie zadania inwestycyjne podlegają akceptacji  Związku  jak i środki na ich realizację.
W dniu 08.05.1960r. na Walnym Zgromadzeniu zostaje dokonana zmiana statutu i GKS przyjmuje nazwę  Bank Spółdzielczy –Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Mstowie ,a jednostka udziałowa  zostaje ustalona na kwotę 100 zł. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób , a kadencja  trawa 2 lata. Najwyższa pożyczka  udzielana przez Bank to kwota 5.000 zł. i uzależniona jest od ilości posiadanych udziałów członkowskich.
Od 1959r. do omawianego okresu działalność Banku należy zaliczyć do dobrych. Wyniki pozytywne są osiągane w każdym roku, oszczędności z każdym rokiem wzrastają , a Bank coraz mniej korzysta z pożyczek, gdyż posiada już środki  własne  na udzielanie .

Głównymi zadaniami SOP było gromadzenie środków pieniężnych i przeznaczenie ich na działalność pożyczkową,  udzielanie pożyczek, a oprócz tych zadań Bank Spółdzielczy- SOP prowadziła;
– obsługę finansowa ludności wiejskiej  tj. rozliczeń pieniężnych przy kontraktacji i skupie
płodów rolnych,
– obsługę rozliczeń wynikających z zaopatrzenia przez uspołeczniony handel w artykuły przemysłowe  (zakupy  ratalne) ,
– obsługę finansową kółek rolniczych w ramach jedności kasowej,
– rozwijała obrót bezgotówkowy poprzez otwieranie rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych  dla rolników,
– prace społeczno –wychowawcze wśród członków  i młodzieży ( rachunki SKO)

Pożyczki  były udzielane na następujące cele; zakup nawozów, nasion, ziemniaków sadzeniaków, na kontraktacje roślin  i zwierząt, zakup bydła, owiec , drobne remonty budynków gospodarczych, dla rzemieślników i kwoty już były znacznie wyższe. Kierownikiem Kasy, a zarazem członkiem Zarządu  w okresie od 1961r do1974 jest Wiesław Strzelczyk ( w Zarządzie jeszcze do 12.01.1978r.)
Działalność Banku rozwijała się dobrze , przybywało coraz więcej członków, a więc lokal wynajmowany od P. Młodkowskiego był mały i z tych względów Zarząd planował zakupi ć działkę pod budowę własnego budynku dla Banku  w Mstowie przy ul. Ogrodowej (nr 850). Uzyskał nawet postanowienie z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie  na lokalizację budynku Banku (z dn. 04.09.1967r), oraz projekt typowy z Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Katowicach (dn.24.01.1973r.), który należało tylko uzupełnić o dokumentacje źródeł ciepła i sporządzenie kosztorysu.

Dla poszerzenia działalności  własnej i usprawnienia obsługi klientów w zakresie skupu i sprzedaży prowadzonej przez  G.S. we Mstowie  w trzecim kwartale 1967 roku zostaje otwarta Filia Kasy  w Mokrzeszy, kierownikiem Filii zostaje P. Bogusława Cierpiałowska  i  funkcje tę pełni  do grudnia 1974r.po czym zostaje powołana na Kierownika Banku, lecz po 1roku  pracy rezygnuje.  Filia w Mokrzeszy funkcjonuje do  1976r., a następnie jest przekształcona w Punkt Kasowy 1 osobowy, który obsługiwał w dalszym ciągu kasowo skup i sprzedaż  ( wpłaty i wypłaty) dokonywaną przez  Gminnej Spółdzielni we Mstowie z uwagi na posiadane tam magazyny , oraz wypłaty za skupywane produkty rolne przez inne podmioty   od rolników (np. ziemniaki, truskawki itd.)
Punkty Kasowe zarówno w Mokrzeszy   jak i w Mstowie funkcjonują do  czasu  prowadzenia magazynów  sprzedaży, oraz prowadzenia skupu  przez Gminną Spółdzielnię
Również  dla usprawnienia obsługi  rolników w zakresie   skupu i sprzedaży dokonywanej przez G.S. we Mstowie w 1975r. uruchomiono P.K. we Mstowie  1 osobowy przy ich  bazie magazynowej .

Jednostkę statutową udziału dla  osób fizycznych podwyższono w 1975r. na kwotę zł. 500,-

W związku z reorganizacją  instytucji centralnych Banku (likwidacja CZ SOP, a utworzeniem BGŻ)  w tym, że roku Banku przystępuje do zrzeszenia się z BGŻ  wpłacając udział w kwocie zł. 2 mln. Bank obsługuje teren całej gminy Mstów, udzielając nie tylko kredytów obrotowych na działalność rolniczą  , ale także inwestycyjnych na remonty i budownictwo .

W dniu 28.06.1973r. Zarząd Banku  otrzymuje pismo   z Urzędu Gminy w Mstowie – z propozycją wspólnej budowy budynku administracyjno-usługowego  w której dla Banku przeznaczona zostałaby powierzchnia 95m kw. + wspólna  pow. 40,0 m kw.z zastrzeżeniem że w przypadku nie przyjęcia propozycji należy ją odpowiednio  uzasadnić. Obecny Zarząd  w składzie; Wiesław  Strzelczyk, Alfred Barwaniec  i Jeremiasz Stysiński  akceptują propozycje pod warunkiem  zwiększenia powierzchni  w związku z wprowadzeniem księgowości maszynowej do łącznej powierzchni  150m kw. Jednocześnie potwierdza udział w kosztach proporcjonalny do  powierzchni przeznaczonej dla Banku  tj. w kwocie zł. 890 tys. Środki na pokrycie kosztu mają pochodzić z funduszu inwestycyjnego Banku  i kredytu bankowego. Głównym inwestorem planowanego budynku administracyjno-usługowego  jest Urząd Gminy w Mstowie. Władze Gminy uzasadniają budowę budynku administracyjno-usługowego zgrupowaniem w jednym miejscu wszystkich instytucji gminnych do sprawnej  obsługi rolników.

W roku 1977 propozycja Urzędu Gminy ulega zmianie  i proponuje się pow. 138,8 m kw. użytkową na lokal,  oraz 47 m kw. na archiwum przy koszcie   1.024.500 zł , a następnie przy koszcie 1.176.000,- zł. Bank również akceptuje  powyższe kwoty.
Planowany termin oddania budynku kilkakrotnie jest przesuwany, ceny materiałów budowlanych  i usług ciągle wzrastają, termin zakończenia inwestycji jest przesuwany, i  ostatecznie ustalono oddanie w 1983r.
W roku 1975, w którym to powołano do życia Bank Gospodarki Żywnościowej nastąpiły kolejne zmiany w statusie prawno- organizacyjnym i ekonomicznym spółdzielni, a z dniem
1 lipca 1975 Bank Spółdzielczy-  SOP przejmuje udzielone przez  B R  kredyty  inwestycyjne  na budownictwo kredytobiorców z terenu obsługiwanego przez  BS- SOP w Mstowie.

Dyrektorem Banku od dnia 12.02.1976r zostaje Czesława Krakowska, która  zostaje członkiem Zarządu, a następnie Prezesem Zarządu i funkcje tę pełni do 19 czerwca 2012r
Działalność Banku  w kolejnych lata poszerza się o dodatkowe zadania związane z ewidencją produkcji rolnej sprzedanej dla celów emerytalnych, o sprzedaż gruntów PFZ  przekazanych przez Urząd Gminy poza działalnością kredytową obejmującą wszystkie rodzaje kredytów , oraz działalnością oszczędnościową.
Postęp robót przy budowie budynku administracyjno – usługowego jest bardzo powolny . Urząd Gminy otrzymał z Banku do dn.12.04.1979r. kwotę zł. 1.024.500,- na pokrycie kosztu budowy. Ostatecznie dla Banku jest przydzielona powierzchnia  197,37 m kw. Łącznie z piwnicami i  częściami wspólnymi za którą bank zapłacił  zł.4.436.161,14.

W m-cu październiku 1985r. Bank przenosi swoją siedzibę do budynku  administracyjno-usługowego  w Mstowie przy ul 16 Stycznia nr 14 , gdzie mają mieści się wszystkie gminne instytucje;  Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, Gminna Spółdzielnia w Mstowie, Posterunek Policji w Mstowie.
Bank Spółdzielczy we Mstowie w całym wskazanym okresie swojej działalności  osiąga dobre wyniki finansowe. Posiada dobre i pełne wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Zapewnia klientom szybką, fachową i dobra obsługę, oferuje korzystne warunki lokowania środków , szybkie przeprowadzanie rozliczeń oraz tanie i różnorodne kredyty.

Informacja dotycząca gwarantowanych środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym we Mstowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996).

Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz ww. ustawie.

Wysokość gwarancji

Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym we Mstowie.

 

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

 

W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

Kto jest objęty ochroną?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Kto nie jest objęty ochroną?

Nie podlegają ochronie depozyty:

 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
 4. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. Instytucji finansowych,
 7. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia,
 8. Osób i podmiotów, które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 9. Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844oraz z 2016r. poz.615),
 10. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn.zm.),
 11. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych,powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r.poz.291 i 615),
 12. Jednostek samorządu terytorialnego,
 13. Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych,regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Które środki są objęte ochroną?

 

Ochronie podlegają:

 

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
 • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

 

Informacja o agencie ubezpieczeniowym – Banku Spółdzielczy we Mstowie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy we Mstowie informuje, że:

 1. jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy we Mstowie.,
  ul. Gminna 14/2, 42-244 Mstów, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 1. jako agent ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11248747/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/ , przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
 2. jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.
 3. nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy we Mstowie zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego we Mstowie, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
 4. klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku Spółdzielczym we Mstowie dostępne są na stronie www. Banku w zakładce „O banku”  oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.