Rachunki

Osoby fizyczne

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) służy do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, daje dostęp do pieniędzy z dowolnego miejsca poprzez internet, karty płatnicze  oraz możliwość dokonywania płatności poprzez przelewy, stałe zlecenie i polecenie zapłaty.

Podstawowe zalety:

 • dostęp do pieniędzy w kasie BS Mstów lub Punkcie Obsługi Klienta,
 • korzystanie z kart płatniczych,
 • płatności telefonem,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 6500 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, BGŻ SA i Planet ),
 • Bankowość internetowa EBO – bezpłatny dostęp do pieniędzy przez Internet,
 • Powiadomienia SMS  – powiadomienie o zmianach salda na rachunku,
 • możliwość skorzystania z ujemnego salda w ROR
 • realizację zleceń stałych

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

 • dowód osobisty

Klienci, którzy posiadają rachunek w naszym Banku mogą korzystać z innych produktów bankowych na dogodnych warunkach.

Rachunek oszczędnościowy a’vista kierowany jest dla Klientów ceniących sobie swobodę dysponowania środkami.

Wybierając Rachunek oszczędnościowy a’vista zyskujesz:

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe za darmo,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • rachunek oprocentowany.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2003) Bank Spółdzielczy we Mstowie z dniem 8 sierpnia 2018 r. wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.


Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w rachunku płatniczym.
Do podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje jedną kartę debetową.

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia wyłącznie:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki, lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tę usługę oferować;
 3. wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
  a) wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  b) użycie karty debetowej,
  c) wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej,
  d) wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich.

Bank nie pobiera opłaty za:

 • prowadzenie rachunku,
 • wydanie karty,
 • wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych krajowych transakcji płatniczych (tj. polecenia przelewu) zleconych przez konsumenta, w tym transfer środków pieniężnych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 • wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych transakcji płatniczych na rzecz konsumenta przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium RP.

Osoby zainteresowane otwarciem Podstawowego Rachunku Płatniczego zapraszamy do złożenia wniosku o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego, dostępnego w Placówkach Banku.

Lokaty

Osoby fizyczne

Oprocentowanie zmienne dla wszystkich wkładów w zależności od wysokości jednostkowego wkładu.

Okres wkładu:

 • 1 - miesięczna
 • 2 - miesięczna
 • 3 - miesięczna
 • 6 - miesięczna
 • 9 - miesięczna
 • 12- miesięczna
 • 24-miesięczna
 • 36-miesięczna
 • 60-miesięczna

Kredyty

Osoby fizyczne

Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej

Kredyt gotówkowy to:

 • minimum formalności
 • szybka decyzja
 • niska prowizja
 • brak opłaty przygotowawczej
 • długi okres spłaty – to komfort w Twoim budżecie
 • kredyt udzielany  na dowolny cel konsumpcyjny – najlepszy sposób zdobycia dodatkowych środków finansowych

Podstawowe zalety:

 • zmienne oprocentowanie kredytu
 • Raty malejące lub stałe
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej
 • minimalna kwota kredytu to 1 500,- złotych
 • kredyt wypłacony jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
 • kredyt udzielany jest na max. okres 120 miesięcy

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,71% dla następujących założeń: 

 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 15000 PLN;
 • okres kredytowania 36 miesięcy;
 • Równa rata miesięczna: 464,53PLN, łączna liczba rat: 36;
 • oprocentowanie kredytu: 7,20 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (zmienna stopa referencyjna NBP: 0,10 %) i marży Banku w wysokości 7,10%;
 • Całkowity koszt kredytu wynosi 2773,06 PLN, w którego skład wchodzą:
 1. odsetki w wysokości 1723,06 PLN;
 2. prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 1 050,00 PLN;
 3. pozostałe koszty zabezpieczenia 0 PLN;
 • Całkowita kwota do zapłaty,  stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17773,06 PLN.

 

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 30-09-2020 r.

 

Kredyt w rachunku ROR to szybki i stały dostęp do dodatkowych środków finansowych dla osób, które posiadają w naszym Banku rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy, ze stałymi wpływami od co najmniej 3 miesięcy.

Podstawowe zalety:

 • minimum formalności
 • szybka decyzja
 • maksymalna wysokość – kredytu uzależniona od stałych wpływów
 • okres kredytowania-12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok
 • oszczędność pieniędzy-każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,06% dla następujących założeń: 

 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 6700 PLN;
 • okres kredytowania 12 miesięcy;
 • oprocentowanie stałe w wysokości7,00;
 • całkowity koszt kredytu wynosi 804,00 PLN, w którego skład wchodzą:
 1. odsetki w wysokości 469,00 PLN;
 2. prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 335,00 PLN;
 3. pozostałe koszty zabezpieczenia 0 PLN;
 • Całkowita kwota do zapłaty,  stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 504,00 PLN.

 

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy.Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia do dnia zmiany salda (wpłata/wypłata) i pobiera je ostatniego dnia miesiąca.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 30-09-2020 r.

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,53% dla następujących założeń:

całkowita kwota kredytu: 110 000 PLN, okres kredytowania: 200 miesięcy; 40% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne kredytu: 3,30 % w skali roku – na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 29.06.2021 r. oraz marża Banku w wysokości 3,09%, obowiązujące po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna:  715,78 PLN, łączna liczba rat: 200.  Całkowity koszt kredytu 35 025,47 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 33 156,47PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:1650,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi :145 025,47 PLN.

 

Oprocentowanie  kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy  kredytu może ulec zmianie w związku ze  zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może  spowodować, że koszty obsługi  kredytu mogą wzrosnąć  lub zmaleć. Zmienne  oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu  wysokości raty, a  tym samym całkowitej  kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM”
może być wykorzystany na:

a) zakup działki budowlanej;

b) zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

c) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

d) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

e) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w     prawo odrębnej własności lokalu;

f) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

g) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;

h) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
– budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
– generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, oraz remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,
– zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

i) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
– budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
– generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;

j) zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

k) refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Podstawowe zalety

– okres kredytowania – od 2 lat do 30 lat – dzięki temu twoja rata nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu
– wymagany wkład własny w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%
– oprocentowanie-zmienne
– proste procedury-minimum formalności

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,84% dla następujących założeń: całkowita

kwota kredytu: 240 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne kredytu 2,70% w skali roku –– na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 29.06.2021 r. oraz marża Banku w wysokości 2,49%, obowiązujące po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 101,01 PLN, łączna liczba rat: 300.  Całkowity koszt kredytu 94 122,94 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 90 303,94 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 600,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 334 122,94PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień  01.07.2021r na reprezentatywnym przykładzie.

Spłacasz kilka kredytów? Proponujemy Ci atrakcyjny kredyt konsolidacyjny !

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Kredyt konsolidacyjny  to:

 • minimum formalności
 • szybka decyzja
 • niska prowizja
 • długi okres spłaty

Podstawowe zalety:

 • zmienne oprocentowanie kredytu
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, wraz z odsetkami
 • minimalna kwota kredytu to 10 000,- złotych
 • wygoda – nie musisz pamiętać o spłacaniu kilku zobowiązań w róznych terminach na różne rachunki bankowe – spłacasz tylko jeden kredyt
 • kredyt wypłacony jest w formie bezgotówkowej – tytułem spłaty zobowiązań finansowych w innych bankach i gotówkowej lub bezgotówkowej – w części kredytu przeznaczonego na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych
 • waluta PLN

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,60% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 110 000 PLN, okres kredytowania: 200 miesięcy;  wkład własny 40% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 5,30 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (zmienna stopa referencyjna NBP: 0,10 %) i marży Banku w wysokości 5,20%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 829,36 PLN, łączna liczba rat: 200  Całkowity koszt kredytu  57 741,14 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  55 872,14 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 650,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 167 741,14 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Powyższa kalkulacja została przeprowadzona na dzień 04.05.2021r.

 

 

Udziały członkowskie

Osoby fizyczne

Kto może zostać udziałowcem ?

 • Członkiem Banku Spółdzielczego we Mstowie może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
 • Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego we Mstowie  jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz zadeklarować ilość udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Członek Banku Spółdzielczego we Mstowie jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć 00/100) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100).