• Post category:Kredyty

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

Wymagania

Kredytobiorca:  
•    posiada zdolność kredytową
•    posiada zdolność do czynności cywilno-prawnych

Przeznaczenie:    na sfinansowania przedsięwzięcia polegającego na:
•    zakupie maszyn i urządzeń
•    zakupie środka transportu
•    zakupie nieruchomości
•    zakupie materiałów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości
•    sfinansowaniu środków obrotowych związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
•    na spłatę zadłużenia zaciągniętego w związku z celem inwestycyjnym Klienta przejmowanego do obsługi z innego banku

Kwota kredytu:    
•    stanowi uzupełnienie wkładu własnego Kredytobiorcy
•    wkład własny oraz kwota kredytu powinny zapewnić zrealizowanie celu inwestycyjnego
•    wkład własnych stanowi min 20% wartości przedsięwzięcia
•    w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności wobec Klienta Banku zachodzi możliwość obniżenia wysokości środków własnych skutkujący podwyższeniem marży
•    obniżenie środków własnych jest odstępstwem proceduralnym
•    dla kredytów uruchamianych w transzach dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transz, zgodnie z decyzją kredytową

Wykorzystanie: 
•    następuje w formie bezgotówkowej, poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego na podstawie m. in. faktur
•    kredyt stawiany do dyspozycji w rachunku kredytowym
•    w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość częściowego wykorzystania kwoty kredytu w formie gotówkowej

Waluta kredytu:    PLN

Okres kredytowania:    •    do 25 lat

Spłata:    jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytowej
•    na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy
•    na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę
•    poprzez wpłatę gotówkową
•    obowiązujących w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy

Zabezpieczenie:  
•    uzależnione od oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy
•    wszystkie formy wymienione w Instrukcji prawnych zabezpieczeń wierzytelności