• Post category:Kredyty

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku,  o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi  wynikających z:

  • doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.;
  • pokrycia udzielonych Kredytobiorcy  przez Bank gwarancji i poręczeń.

Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty.

Wymagania

Kredyt o charakterze nieodnawialnym
Kredytobiorca:    Klient Banku, który:
•    posiada zdolność kredytową
•    posiada w Banku rachunek bieżący od co najmniej 12 miesięcy, który charakteryzuje się stałą częstotliwością wpłat

Przeznaczenie:    pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynikających m. in. z:
•    finansowania płac, należności z tytułu dostaw, robót, usług
•    pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń

Kwota kredytu:    do wysokości iloczynu dni okresu kredytowania oraz dziennych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy, liczonych dla okresu:
•    średnia arytmetyczna wpływów w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu
•    średnia arytmetyczna wpływów w ostatnich 3 miesiącach w przypadku działalności sezonowej

Wykorzystanie:  
•    następuje w formie bezgotówkowej, poprzez dyspozycję Kredytobiorcy
•    kredyt stawiany do dyspozycji w rachunku kredytowym

Waluta kredytu:    PLN

Okres kredytowania:
    30 dni w uzasadnionych przypadkach 40 dni

Spłata:    kapitału oraz odsetek następuje w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy

Zabezpieczenie: 
   obligatoryjne prawne zabezpieczenie:
•    pełnomocnictwo do pobierania z rachunku bieżącego Kredytobiorcy nie spłacanych w terminie zobowiązań w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami w przypadku Kredytobiorcy o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej zabezpieczenie może stanowić tylko pełnomocnictwo do pobierania z rachunku bieżącego Kredytobiorcy nie spłaconych w terminie zobowiązań z tytułu kredytu