• Post category:Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi idealne narzędzie  finansowania bieżącej działalności i gwarantuje stały dostęp do środków pieniężnych w ramach przyznanego limitu.

Środki z kredytu zapewnią utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, pozwalając na swobodne prowadzenie rozliczeń z partnerami handlowymi.

Podstawowe zalety:

– produkt kredytowy dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy
– swoboda w dysponowaniu środkami pieniężnymi  w ramach ustalonego limitu kredytowego
– możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty
– uproszczone procedury przyznawania kredytu
– szybki dostęp do przyznanych środków
– waluta PLN

Wymagania i przeznaczenie

Do udzielenia kredytu Kredytobiorca musi spełniać jednocześnie:
•    posiada zdolność kredytową
•    posiada w Banku rachunek lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu, oraz
•    zobowiązuje się do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości minimum kwoty udzielonego kredytu,
•    wywiązuje się terminowo z zobowiązań wobec Banku.

Okres kredytowania:
do 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia

Spłata:
Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu kredytowego przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres

Przeznaczenie:

•    pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej,
•    refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank na okres do 12 miesięcy.

 Kwota kredytu:

•    powinna być ściśle skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunku bieżącym Klienta
•    maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie powinna być wyższa niż 2-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy
•    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty kredytu
•    Dla klientów pozyskiwanych z innych banków musi być zachowana 12 miesięczna ciągłość historii/okresu wymienionego w zaświadczeniu/ach o obrotach
Zabezpieczenie:

•    w przypadku Kredytobiorców, którzy zakwalifikowani zostaną do:
IA i wnioskowana kwota kredytu nie przekracza 100% średnich miesięcznych wpływów na jego rachunek/ki płatny/ne na żądanie z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku (dopuszcza się łączenie historii z Banku i innych banków)
IIA i wnioskowana kwota kredytu nie przekracza 75% średnich miesięcznych wpływów na jego rachunek/ki płatny/ne na żądanie z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku (dopuszcza się łączenie historii z Banku i innych banków)
IIIA i wnioskowana kwota kredytu nie przekracza 50% średnich miesięcznych wpływów na jego rachunek/ki płatny/ne na żądanie z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku (dopuszcza się łączenie historii z Banku i innych banków)
prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym mógł być wyłącznie weksel własny in blanco Kredytobiorcy oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.
•    w zależności od oceny zdolności kredytowej Bank może przyjąć dodatkowe zabezpieczenia Bank może przyjąć inne formy prawne zabezpieczenia wierzytelności zgodnie z regulacjami banku