• Post category:Kredyty

Kredytowa linia hipoteczna jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wymagania

Kredytobiorca:    Klient, który spełnia łącznie warunki:
•    prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące – który obejmuje okresy prowadzenia działalności pod inną nazwą lub formą prawną
•    posiada zdolność kredytową
•    terminowo wywiązuje się ze zobowiązań instytucji finansowych – Bank akceptuje 3-krotne spóźnienie się w spłacie zobowiązań powstałych w przeciągu ostatnich 6 m-cy, jeżeli ich spłata nastąpiła w przeciągu 14 dni od daty ich powstania
•    generuje dodatni wynik finansowy (możliwe wystąpienie krótkookresowej strat, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy)
•    posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu z tytułu kredytu
•    nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS

Przeznaczenie: 
   na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
•    Bank kontroluje wykorzystanie kredytu tylko i wyłącznie w przypadku deklaracji Klienta przeznaczenia kredytu na spłatę już istniejących zobowiązań

Kwota kredytu:    nie może przekroczyć
•    60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
•    2 000 000 PLN
oraz uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy

 Wykorzystanie:  
•    kredyt stawiany jest do dyspozycji w rachunku kredytowym
•    kredyt stawiany do dyspozycji w max dwóch transzach
•    może być wykorzystywany:
– bezgotówkowo – jeżeli kredytem finansowana jest spłata zadłużenia Klienta
– gotówkowo lub bezgotówkowo

Waluta kredytu:    PLN

Okres kredytowania:    do 15 lat
Bank dopuszcza możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy od daty wypłaty kredytu / ostatniej transzy

Spłata:  
•    następuje w ratach miesięcznych
•    spłata części zadłużenia nie powoduje proporcjonalnego odnowienia kwoty kredytu

Zabezpieczenie:    obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu są:
1.    hipoteka na nieruchomości, tzn. prawie własności, prawie użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub organiczonym prawie rzeczowym należącym do Klienta lub osoby trzeciej – WPIS WYŁĄCZNIE NA PIERWSZYM MIEJSCU
2.    cesja na Bank z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku nieruchomości zabudowanych lub w trakcie budowy)
3.    pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta
4.    weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Przedmiotem zabezpieczenia może być:
•    nieruchomość mieszkalna
•    nieruchomość komercyjna
•    działka budowlana