Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), która obowiązuje od 01 lipca 2018 roku, Bank Spółdzielczy we Mstowie otworzył dla Państwa rachunek VAT.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku Vat, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.

Jeśli będą Państwo zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, proszę o złożenie w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT.

 

 1. Od 01 lipca 2018 r. będą mogli Państwo wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;
 1. Dysponowanie środkami na rachunku VAT:
 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 1. Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:
 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

 

 1. Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:
 • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
 • Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego we Mstowie dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Treść nowego Regulaminu i Taryfy dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bsmstow.pl oraz w siedzibie Banku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.

 

Z A R Z Ą D

Banku Spółdzielczego

we Mstowie