You are currently viewing Pisemna dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy

Każdy Klient posiadający rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej ma możliwość wydania pisemnej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (nie stosuje się do rachunków wspólnych) oraz o treści art. 56  ustawy – Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, która nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku,  o skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej) jak również o tym, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie oraz że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/osobami wskazaną/wskazanymi w dyspozycji (zapisobiercą/zapisobiercami) mogą  być:  małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie z placówką Banku. Adres oraz dane kontaktowe  Banku zamieszczone na dole strony.

 

 Zarząd Banku Spółdzielczego 

we Mstowie