tabliczka_soz_bps

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS
i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Utworzenie w Zrzeszeniu BPS sieci bezpieczeństwa potwierdzone zostało umową z dnia  31 grudnia 2015 r. o ustanowieniu mechanizmów pomocowych i wzajemnym wsparciu wypłacalności.

Do czasu utworzenia strony internetowej Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, aktualną listę Uczestników SOZ BPS znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.bankbps.pl
w zakładce „O grupie”, „System Ochrony Zrzeszenia BPS”.

Należytą realizację umowy zapewnia Spółdzielnia SOZ BPS, będąca jednostką zarządzającą Systemem Ochrony, poprzez:

  • wykonywanie audytu wewnętrznego Uczestników,
  • podejmowanie działań mających na celu kontrolę i ograniczanie ryzyka Uczestników, w oparciu o odpowiednio i jednakowo zorganizowane mechanizmy monitorowania
    i klasyfikacji ryzyka,
  • pomoc w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych oraz udzielanie Uczestnikom pomocy finansowej,
  • stosowanie wobec Uczestników środków oddziaływania o charakterze prewencyjnym oraz dyscyplinującym.

 

AUDYT WEWNĘTRZNY

Zadaniem audytu wewnętrznego jest badanie oraz ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej
u Uczestników, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością.

 

MONITOROWANIE I KONTROLA RYZYKA

Bieżące monitorowanie sytuacji całego Systemu ma na celu zapewnienie skuteczności mechanizmów wczesnego ostrzegania przed nadmiernym ryzykiem podejmowanym przez banki oraz właściwe oddziaływanie na nie.

 

UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ

Uczestnicy, u których istnieje niebezpieczeństwo utraty płynności lub wypłacalności, mogą skorzystać z pomocy finansowej udzielonej przez Spółdzielnię SOZ BPS w szczególności
w formie pożyczek, gwarancji, poręczeń.

 

ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA

Działania prewencyjne i dyscyplinujące podejmowane w Systemie mają na celu eliminację działań, które naruszają przepisy prawa oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym
u Uczestników, w szczególności w zakresie płynności i wypłacalności.

W przypadku wystąpienia trudności finansowych, u któregokolwiek z Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zostaje on zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych, koordynowanych przez jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony.

 

Ustanowienie w Zrzeszeniu BPS systemu wzajemnych gwarancji udzielenia wsparcia
i utrzymywanie wysokiego poziomu środków pomocowych pozwoliło na stworzenie samopomocowej grupy bezpieczeństwa, opartej o najlepsze praktyki spółdzielcze, dysponującej dużym potencjałem rynkowym. Zagregowana suma bilansowa wszystkich Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przekracza 50 mld zł, a kapitały własne
– 5 mld zł. Pozycja finansowa Uczestników oraz mechanizmy stworzone wewnątrz Systemu Ochrony: stały monitoring bieżącej sytuacji finansowej, działania prewencyjne
i wspomagające oraz gotowość do udzielenia pomocy finansowej zapewniają stabilność finansową Uczestników, dojąc dodatkowe gwarancje w zakresie bezpieczeństwa depozytów składanych przez klientów i jednostki samorządów terytorialnych .