• Post category:Rachunki

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2003) Bank Spółdzielczy we Mstowie z dniem 8 sierpnia 2018 r. wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.


Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w rachunku płatniczym.
Do podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje jedną kartę debetową.


Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia wyłącznie:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki, lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tę usługę oferować;
 3. wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
  a) wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  b) użycie karty debetowej,
  c) wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej,
  d) wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich.

Bank nie pobiera opłaty za:

 • prowadzenie rachunku,
 • wydanie karty,
 • wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych krajowych transakcji płatniczych (tj. polecenia przelewu) zleconych przez konsumenta, w tym transfer środków pieniężnych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 • wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych transakcji płatniczych na rzecz konsumenta przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium RP.

Osoby zainteresowane otwarciem Podstawowego Rachunku Płatniczego zapraszamy do złożenia wniosku o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego, dostępnego w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsmstow.pl .


Jeżeli brak jest przeciwwskazań do otwarcia Podstawowego rachunku Płatniczego, wówczas Bank zgodnie z Ustawą otworzy Rachunek w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego