• Post category:Kredyty

Skorzystaj z Pożyczki przeznaczonej na finansowanie dowolnego celu w twojej firmie. Pożyczkę otrzymasz na okres do 12 miesięcy. Max. kwota 100tys.

Uruchomienie pożyczki może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przy czym okres wykorzystania pożyczki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagania

Kredytobiorca:    do udzielenia kredytu Kredytobiorca musi spełniać jednocześnie:
•    posiada zdolność kredytową
•    prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski od co najmniej 2 lat obrotowych i posiada status rezydenta
•    posiada zdolność do czynności prawnych
•    terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych instytucji finansowych
•    posiada w Banku rachunek bieżący od min. 12 m-c (chyba że zobowiąże się do przeniesienia swojego rachunku do Banku)
•    nie posiada zaległości wobec US oraz ZUS
•    przynajmniej jeden z wnioskodawców (wspólników),

Przeznaczenie:    na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą

Kwota kredytu:    max. 100 000 PLN

Wykorzystanie: 
•    jednorazowo lub transzach
•    stawiana do dyspozycji na wydzielonym rachunku pożyczki
•    wykorzystanie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej

Waluta kredytu:    PLN

Okres kredytowania:  
•    do 12 miesięcy
•    okres wykorzystania nie może być dłuższy niż 6 m-c

Spłata: 
•    jednorazowo
•    ratalnie w terminach określonych w umowie

Zabezpieczenie:    Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest:
•    zastaw rejestrowy wierzytelności z rachunku bankowego, lub
•    wpłata środków pieniężnych na rachunek Banku (kaucja), lub
•    blokada rachunku lokaty złożonej w Banku wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty, oraz
•    weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
przy czym wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż kwota pożyczki i odsetek za okres 3 miesięcy