Rachunki

Rolnicy

Rachunek rozliczeniowy pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi rolników. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Otwierając rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym we Mstowie uzyskujecie Państwo możliwość:

 • Swobodnego dysponowania środkami,
 • Realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • Uzyskania kredytu w rachunku bieżącym,
 • Dysponowania środkami poprzez bankowość internetową.

Lokaty

Rolnicy

Oprocentowanie zmienne dla wszystkich wkładów w zależności od wysokości jednostkowego wkładu.

Okres wkładu:

 • 1 - miesięczna
 • 2 - miesięczna
 • 3 - miesięczna
 • 6 - miesięczna
 • 9 - miesięczna
 • 12- miesięczna
 • 24-miesięczna
 • 36-miesięczna
 • 60-miesięczna

Kredyty

Rolnicy

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, będący właścicielami lub współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych, nie prowadzący rejestrowanej działalności gospodarczej i nie podlegający przepisom ustawy o rachunkowości.
 • zewnętrznych i wewnętrznych.

Z produktu nie mogą korzystać Klienci, prowadzący działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym.

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych: (zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupu ziemi, zakupu lub budowy nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego;
 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 • zakupu udziałów lub akcji;
 • innych nakładów (m.in.: poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji, ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją, spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.)

 

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • zewnętrznych i wewnętrznych;
 • prowadzących działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w formie karty podatkowej;
 1. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą  w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.
 2. Kredyt nie może być przeznaczony na
 • finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 PLN.