ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że Zarząd Uchwałą 60/2020 z dn. 29.05.2020r. zwołuje połączone zebranie dla czterech Grup Członkowskich na dzień 22 czerwca 2020r. o godz. 14:00.

W trosce o bezpieczeństwo Pracowników Banku i Państwa, Zarząd przyjął, że Zebrania Grup Członkowskich zorganizowane będą w formie jednego zebrania stacjonarnego dla czterech Grup Członkowskich z ograniczeniem do 2 ( dwóch ) Członków.

W Zebraniu Stacjonarnym wezmą udział wyłącznie Członkowie Banku zgłoszeni do objęcia funkcji Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Pozostali Członkowie wezmą udział w formie zdalnej poprzez wypełnienie i przesłanie karty uczestnictwa zdalnego w zakresie spraw objętych porządkiem obrad:

– drogą korespondencyjną na adres Banku lub,

– przesyłanie skanu na adres mailowy Banku (centrala-bs.mstow@bankbps.pl) lub,

– dostarczenie bezpośrednio do Centrali Banku lub Punktu Obsługi Klienta na Pl. A. Mickiewicza 26

w terminie do 22.06.2020r. do godziny 10:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza na podstawie dostarczonych kart uczestnictwa zdalnego, przyjęcie porządku obrad i regulaminu.

2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

3. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

4. Zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli.

5. Sprawy różne – dyskusja.

6. Zakończenie.

Prosimy uprzejmie o wypełnienie karty uczestnictwa zdalnego i przekazanie do Banku w dowolny sposób opisany powyżej.

Z A R Z Ą D Banku Spółdzielczego we Mstowie

Załączniki:

Sprawozdanie z działania Rady Nadzorczej,

Sprawozdanie z działania Zarządu,

Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku,

karta uczestnictwa zdalnego (do wypełnienia i przekazania do Banku)