You are currently viewing Zebranie Grup Członkowskich w 2021r.
W trosce o bezpieczeństwo Pracowników Banku i Państwa, Zarząd przyjął, że Zebrania Grup Członkowskich zorganizowanę będą w formie jednego zebrania stacjonarnego dla czterech Grup Członkowskich z ograniczeniem do 2 ( dwóch ) Członków. W Zebraniu Stacjonarnym wezmą udział wyłącznie Członkowie Banku zgłoszeni do objęcia funkcji Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania. Pozostali Członkowie wezmą udział w formie zdalnej poprzez wypełnienie i przesłanie karty uczestnictwa zdalnego w zakresie spraw objętych porządkiem obrad: – drogą korespondencyjną na adres Banku lub, – przesyłanie scanu na adres mailowy Banku (centrala-bs.mstow@bankbps.pl) lub, – dostarczenie bezpośrednio do Centrali Banku lub Punktu Obsługi Klienta na Pl. A. Mickiewicza 26 w terminie do 21.05.2021r. do godziny 11:00. Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza na podstawie dostarczonych kart uczestnictwa zdalnego, przyjęcie porządku obrad i regulaminu.
  2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie
wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  1. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  2. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku, w tym ocena
jednostek organizacyjnych Banku działających na terenie objętym zakresem działania Grupy.
  1. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli.
  2. Zakończenie.
Prosimy uprzejmie o wypełnienie karty uczestnictwa zdalnego i przekazanie do Banku w dowolny sposób opisany powyżej do 21.05.2021r. godz. 11:00