You are currently viewing Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego we Mstowie

Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie zawiadamia, że zgodnie § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego, zwołuje na dzień:

14 czerwca 2021r. (poniedziałek) godz. 10:00 (I termin) lub w przypadku braku quorum

14 czerwca 2021r. (poniedziałek) godz. 10:30 (II termin)

w Sali Weselnej „Nowy Świat” w Mstowie przy ul. Ogrodowej 10.

 

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego we Mstowie

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Prezydium zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał na podstawie listy obecności.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14.07.2020r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za rok 2020 oraz wniosków
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z rocznego badania Sprawozdania Finansowego Biegłego Rewidenta za rok 2020.
 10. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2021 rok
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – przedstawienie wyników z weryfikacji ocen odpowiedniości członków RN i Rady za rok 2020.
 12. Dyskusja dotycząca spraw objętych pkt. 7-11.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku za rok 2020,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok.
 • zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2021 rok,
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku z działalności za 2020 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
 • przyjęcia zmian w Statucie Banku,
 • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku,
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego wyłożone są następujące dokumenty, z którymi można się zapoznać:

 • sprawozdanie z rocznego badania Sprawozdania Finansowego Biegłego Rewidenta za 2020 rok,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14.07.2020r