Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie zawiadamia, że zgodnie § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego, zwołuje na dzień:

14 lipca 2020r. (wtorek) godz. 11:00 (I termin) lub w przypadku braku quorum

14 lipca 2020r. (wtorek) godz. 11:30 (II termin)

w Sali Weselnej „Nowy Świat” w Mstowie przy ul. Ogrodowej 10.

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego we Mstowie

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Prezydium zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał na podstawie listy obecności.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.05.2019r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019 oraz wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
 9. Przedstawienie sprawozdania z rocznego badania Sprawozdania Finansowego Biegłego Rewidenta za rok 2019.
 10. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2020 rok
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – przedstawienie wyników z weryfikacji ocen odpowiedniości członków RN i Rady za rok 2019.
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok.
 • zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2020 rok,
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku z działalności za 2019 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego wyłożone są następujące dokumenty, z którymi można się zapoznać:

 • sprawozdanie z rocznego badania Sprawozdania Finansowego Biegłego Rewidenta za 2019 rok,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.05.2019r.