Informacja o zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, osób fizycznych, Regulaminu świadczenia usługi bankowości elektronicznej oraz Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 grudnia 2019r. wchodzi w życie nowy „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” , „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, „Regulamin świadczenia usługi bankowości elektronicznej” dodatkowo zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe.

Główne zmiany dokonane w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” to:


1) dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów ( krajowych i zagranicznych) – w kontekście Rozporządzenia PE;
2) zmiana zapisów w odniesieniu do rachunku VAT:
a) rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS;
b) rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT;
3) dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy zamykany jest rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o zadysponowaniu środkami;
4) zmodyfikowanie zapisów o stosowanych przez Bank środkach identyfikacji elektronicznej (środki dostępu oraz środki uwierzytelnienia) w usłudze bankowości elektronicznej EBO;
5) wprowadzono również kilka zmian redakcyjnych.

Główne zmiany dokonane w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” to:


1) dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów ( krajowych i zagranicznych) – w kontekście Rozporządzenia PE;
2) określono zasady realizacji przelewów Target i SEPA;
3) zmiana zasad realizacji Polecenia zapłaty (nie będzie już wymagana weryfikacja posiadania przez Bank zgody w momencie wykonywania takiej transakcji);
4) zmodyfikowanie zapisów o stosowanych przez Bank środkach identyfikacji elektronicznej (środki dostępu oraz środki uwierzytelnienia) w usłudze bankowości elektronicznej EBO;
5) dodanie zapisu wynikającego z art.60 prawa bankowego o możliwości rozwiązania umowy przez Bank;
6) dodano możliwość zaprzestania wysyłki informacji do Klientów w przypadku dwukrotnego jej zwrotu do Banku z adnotacją o błędnym adresie Klienta;
7) doprecyzowano i uspójniono kategorie przesłanek umożliwiających Bankowi zmianę wysokości opłat i prowizji;
8) wprowadzono również kilka zmian redakcyjnych.

Główne zmiany dokonane w „Regulaminie świadczenia usługi bankowości elektronicznej” to:


1) nazewnictwo stosowanych przez Bank środkach identyfikacji elektronicznej (środki dostępu oraz środki uwierzytelnienia) w usłudze bankowości elektronicznej EBO;
2) dodano zapisy dotyczące realizacji dyspozycji związanej ze zmianą limitu w systemie eBO.

Dodatkowo, z dniem 13 grudnia 2019 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe.
Wprowadzone zmiany wynikają między innymi z obowiązku dostosowania opłat do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Główne zmiany:


1) zrównanie opłat za przekaz do banków zagranicznych SEPA w euro, realizowany na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii (EOG) z opłatami za przelew krajowy ELIXIR;
2) konieczności zrównania opłat za wypłaty z bankomatów w kraju i na terenie EOG.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe.

W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki lub telefonicznie. Adres oraz dane kontaktowe Banku zamieszczone na dole strony.
Z poważaniem


Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie

==> Taryfa opłat i prowizji

==> Regulaminy